تعداد دوره: 6
 تعداد شماره: 17
 تعداد مقالات: 74
 تعداد نویسندگان: 84
 تعداد مشاهده مقاله: 29,105
 تعداد دریافت مقاله: 29,136
 نسبت مشاهده بر مقاله: 393.31
 نسبت دریافت فایل بر مقاله: 393.73
 درصد پذیرش: 4
 تعداد داوران: 35

 بسم الله الرحمن الرحیمبراساس آئین‌نامه جدید کمیسیون نشریات وزارت علوم رتبه نشریات از این پس به‌صورت خیلی‌خوب (الف)، خوب(ب)، متوسط(ج) و ضعیف(د) تعیین می‌شود. همه نشریاتی که پیش از این دارای گواهی اعتبار علمی-پژوهشی یا علمی-ترویجی بوده‌اند لازم است از درج عنوان علمی-پژوهشی یا علمی-ترویجی خودداری کنند و به جای آن‌ها از عنوان یکسان «نشریه علمی» استفاده نمایند. همه نشریات با اعتبار سابق مجددا به فرآیند ارزیابی بر اساس آئین‌نامه جدید راه می‌یابند و رتبه آن‌ها بر اساس آئین‌نامه جدید(الف، ب، ج، د) تعیین و به آگاهی همگان می‌رسد. فصلنامه پژوهش‌های سیاسی تلاش دارد که با ورود به فرآیند ارزیابی حائز یکی از رتبه‌های مذکور شود.  تمامی مقالات قبل از ارسال به داوری با سامانه‌های مشابهت‌یاب بررسی می‌شوند• نوع اعتبار: نشریه علمی (وزارت علوم، تحقیقات و فناوری)
• ناشر: دانشگاه اصفهان
• توالی انتشار: فصلنامه
• زبان نشریه: فارسی، چکیده انگلیسی
• حوزه تخصصی: علوم سیاسی و روابط بین‌الملل
• دسته‌بندی موضوعی: دارد (مشاهد جزئیات)
• نوع انتشار: الکترونیکی
• نوع دسترسی: تمام متن رایگان
• نوع داوری: دوسو ناشناس و حداقل دو داور
• آئین نامه داوری: دارد (مشاهده جزئیات)
• میانگین مدت داوری: سه ماه
• نمایه شده: بلی (مشاهده جزئیات)
• هزینه بررسی و انتشار: رایگان
• خلاصه عنوان استاندارد نشریه:                  Standard Abbreviated Journal Title:                 J pol res                        
• شناسته دیجیتال نشریه:                       10.22108/PRJ.                           :Digital Objective Identifier
شماره جاری: دوره 6، شماره 3 (18 پیاپی) - شماره پیاپی 18، پاییز 1395، صفحه 1-101 

شناسنامه نشریه

صاحب امتیاز

مدیر مسئول سردبیر معاون سردبیر
شاپا الکترونیکی
2538-306X