نقش ترکیه در توسعه پان ترکیسم و تأثیر آن بر امنیت سیاسی جمهوری اسلامی ایران

نویسندگان

1 دانش آموخته کارشناسی ارشد مطالعات راهبردی

2 دکترای علوم سیاسی از دانشگاه شهید محلاتی قم

چکیده

سیمای فرهنگی قوم محوری ترکیه بیشتر توجه‌اش به ایجاد یک هویت سیاسی از طریق متحد کردن ترک زبان‌های منطقه است که در قالب تئوری پان ترکیسم قابل تفسیر است. به عبارتی پان ترکیسم یک الگو و یا آرمان فرهنگی است که نتیجه آن به یک عقیده سیاسی منجر می شود که مبتنی بر اتحاد کلیه اقوام و ملل ترک نژاد آسیای مرکزی و قفقاز است.ترکیه می کوشد با دادن شعارهای پان ترکیستی علیه آندسته از کشورهایی که دارای اقوام ترک زبان هستند بعنوان یک اهرم فشار استفاده نموده که ایران از این قاعده مستثنی نیست بویژه اینکه ترکیه مرز طولانی و قابل توجهی با استان‌های آذری‌نشین ایران دارد . از طرفی جمهوری آذربایجان با حمایت ترکیه با طرح این شعار سعی دارد فشار مضاعفی بر ایران وارد کرده تا اولاً قدرت مانور ایران را کم کند ، ثانیاً امتیاز متقابلی بدست آورد.این مقاله به روش توصیفی و تحلیلی انجام شده و به دنبال بررسی نقش ترکیه در توسعه این اندیشه میباشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Turkey's role in promoting pan-Turkism and its impact on the Islamic Republic of Iran's Political security

نویسندگان [English]

  • Ali Fateminasab 1
  • Seyed Jalal Hosseyni 2

کلیدواژه‌ها [English]

  • pan-Turkism
  • Iran
  • Integration
  • Political security