مطالعه تطبیقی مفهوم هویت از منظر مکتب انگلیسی و تئوری سازه انگاری در روابط بین الملل

چکیده

مفهوم هویت به شکل منسجم و به عنوان یکی از مهترین مفاهیم موجود در روابط بینالملل، مفهومی نسبتاً جدید است و شکل‏گیری آن به دهه 1950برمی‏گردد. هویت به مفهوم وضعیت شبیه بودن و تفاوت داشتن با دیگران و شامل ایجاد مرزهایی است که خود را از دیگران جدا می‏کند. «چیستی» و «کیستی» از جمله سؤالاتی می‏باشند که در مبحث هویت مطرح و ذهن بشر و جوامع بشری را از گذشته‏های دور مشغول نموده‏اند. از نظر مکتب انگلیسی، عامل اصلی شکل‏گیری هویت، معانی و هنجارهایی می‏باشند که سبب ایجاد تکالیف متقابل بازیگران مختلف می‏شوند. در مقابل، ‏سازه‏انگاری هویت را یک سازه ‏اجتماعی می‏داند که جنبه ذهنی و گفتمانی دارد و معتقد است که علاوه بر معانی و هنجارها، منافع نیز در شکل‏گیری هویت‏ها نقش اساسی دارند. مقاله حاضر با هدف مطالعه تطبیقی هویت از منظر مکتب انگلیسی و تئوری سازه‏انگاری، با روش توصیفی- تحلیلی و با ابزار کتابخانه‏ای صورت می‏گیرد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Comparative study of identity notion from the perspective of English school and constructivism theory in international relations

کلیدواژه‌ها [English]

  • comparative study
  • Identity
  • English school
  • Constructivism
  • Matter and Meaning