سیر تکوینی دولت مطلقه مدرن در ایران

نویسندگان

1 دانشیار دانشگاه آزاد واحد نجف آباد

2 کارشناس ارشد تاریخ ابران اسلامی

چکیده

برخی از نویسندگان، دولت‌ مطلقه‌ را نخستین‌ صورت‌ تجسم‌ دولت‌ مدرن‌ می‌دانند. در تاریخ اروپا و در فاصله اضمحلال فئودالیته و پیدایش نظام سرمایه داری، نوع ویژه ای از دولت پیدا شد که از آن به عنوان دولت مطلقه یاد میشود. به عبارت دیگر دولت مطلقه، نوع حکومتی بود که بعد از رنسانس در اروپا ایجاد شد و شکل مدرن آن در ایران در زمان رضا‌شاه به وجود آمد. دولت رضاشاه نخستین دولت مدرن مطلقه در ایران بود و با آنکه برخی از ویژگی‌های آن ریشه در گذشته داشت لیکن نظام سیاسی جدیدی به شمار می‌رفت. حکومت رضاشاه با متمرکز ساختن منابع و ابزارهای قدرت، ایجاد وحدت ملی، تأسیس ارتش مدرن، تضعیف مراکز قدرت پراکنده، اسکان اجباری و خلع سلاح عشایر، ایجاد دستگاه بوروکراسی جدید و اصلاحات مالی و تمرکز منابع اداری، مبانی دولت مطلقه مدرن را به وجود آورد.  هدف این پژوهش بررسی سیر تکوینی دولت مطلقه در ایران می‌باشد. روش پژوهش در این مطالعه توصیفی ـ تحلیلی و گردآوری اطلاعات بر اساس منابع کتابخانهای و اینترنتی می باشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Evolutionary Course of the Modern Absolute Government in Iran

نویسندگان [English]

  • Mohammad Karim Youesfjamali 1
  • Moslem Bizhani 2

کلیدواژه‌ها [English]

  • Absolute Government
  • Modern State
  • Reza Shah
  • Army