اهمیت استراتژیکی تنگه هرمز در مقایسه با تنگه‌های بین‌ المللی جهان

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیئت علمی گروه علوم سیاسی دانشگاه شیراز

2 دانش آموخته کارشناسی ارشد مطالعات مطنقه ای دانشگاه شیراز

3 دانش آموخته کارشناسی ارشد مطالعات منطقه ای دانشکاه علامه طباطبایی

چکیده

به طور معمول در تمام حکومت‌های موجود در جهان عوامل قدرت‌یابی کشورها را براساس مؤلفه‌های ژئوپلیتیکی آن قرار می‌دهند و در سیاست‌های منطقه‌ای و جهانی خود از این مولفه‌ ژئوپلیتیکی به شدت متاثر می‌باشند. از جمله‌ی این مولفه‌های ژئوپلتیکی مسیرهای دریایی می‌باشند، که در ساختار ژئوپلتیکی کشورها از عوامل قدرت‌یابی بسیار مهمی محسوب می‌گردند. امروزه با وقوع تحولات جدید از جمله کشف نفت و به دنبال آن تحولات شگرف درعرصه‌ی تکنولوژی نقش ژئواکونومیکی تنگه‌های بین‌المللی نیز  مورد توجه بسیار قرار گرفته‌است و با ورود قدرت‌های بزرگ به این مناطق در جهت تامین منافع خود، بعد استراتژیک در کنار بعد ژئوپلیتیکی و ژئواکونومیکی آن نیز گسترده گردید. نظر به اهمیت تنگه هرمز در اقتصاد جهانی و نقش جغرافیایی از نظر بعد ارتباطی آن، و همچنین با توجه به وابستگی‌های مستقیم و غیرمستقیمی که در جهان نسبت به این تنگه وجود دارد، پرسش اصلی این نوشتار در این راستا قرار می‌گیرد که نقش استراتژیک تنگه هرمز در مقایسه با تنگه‌های بین‌المللی جهان دربردارنده‌ی چه ویژگی‌هایی است؟ فرضیه پژوهش بر این مبنا قرار می‌گیرد که تنگه هرمز به لحاظ نقش ارتباطی به عنوان متصل کننده‌ی خلیج فارس با اقیانوس هند و همچنین نقش تجاری گسترده‌ای که در ترانزیت انرژی در جهان ایفا می‌کند،دارای اهمیت استراتژیکی گسترده‌ای است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Compare Study of Hormuz Strait's Strategic Importance with the international straits of the world

نویسندگان [English]

  • Ebrahim Abasi 1
  • Soghra Talebi 2
  • Seyed Ali Nejat 3
1 Faculty Member of political Department at university of Shiraz