تبیین آراء جامعه گرایان؛ خوانش و هویدائی نقصان لیبرالیزم

نویسندگان

1 استادیار گروه علوم سیاسی دانشگاه یزد

2 دانش آموخته کارشناسی ارشد علوم سیاسی دانشگاه یزد

چکیده

جامعه­گرایی مکتبی با چاشنی انتقادی است. انتقاد به ستون و پایه­های اصول لیبرالیزم که مهم­ترین آنها توجه به فرد و آزادیهای متعلق به وی، ادعاهای جهانشمولی در باب عدالت، برابری و بیطرفی است. جامعه­گرایی دارای چند عضو اصلی من جمله؛ السدیر مک اینتایر، مایکل سندل، چارلز تیلور و مایکل والزر است. عموم این متفکران در انتقادات خود از آموزه­های لیبرالیزم طبقه­بندی می­شوند؛ به گونه­ای که مک اینتایر به اخلاق بحران زده غربی که لیبرالیزم در عصر مدرن و پست مدرن عامل آن بوده اشاره می­کند؛ سندل به طرز تلقی لیبرالی از فرد که از آن به شخص از پیش فردیت یافته یاد می­کند اذعان میدارد؛ تیلور بر ضرورت اجتماع انسانی  و عاملیت زبان مشترک برای تبیین فهم یک جامعه از ارزش­ها  سخن می ­گوید و در نهایت والزر با رد ادعای جهانشمولی لیبرالی در پرتو نگرش کثرت­گرایانه و روش زمینه محوری  به فهم و برداشت جوامع از عدالت، تعریف مواهب و نحوه توزیع آنها توجه خود را معطوف و تاویل عدالت لیبرالی را مورد نقد و بررسی قرار می­دهد. حال پژوهش حاضر حول این سوال اصلی شکل گرفته؛ متفکران جامعه­گرا با بهره بردن از چه مولفه­ها و مکانیزم­هائی به نقد لیبرالیسم می­پردازند؟ هدف مقاله واکاوی آراء جامعه­گرایان در پرتو دست یابی به اصول انتقادی لیبرالیزم است. همچنین می­کوشیم با استنا به روش توصیفی تحلیلی که به شیوه اسنادی انجام می­گیرد،  در تحلیل گزاره­های بحث گام برداریم.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Explanation of the opinion of the communityists; Reading and detecting the defeat of liberalism

نویسندگان [English]

  • mohammadAli Tavana 1
  • Abdollah Hashemi asl 2
چکیده [English]

Explanation of the opinion of the communityists; Reading and detecting the defeat of liberalism Seasoned school socialization is critical. Criticized the pillars and foundations of the principles of liberalism, most notably due to the person and freedom belonged to him, claims universality of justice, equality and impartiality. Communitarianism has several members including, Alasdair MacIntyre, Michael Sandel, Charles Taylor and Michael Walzer is. and realistic approach to understanding the central field of justice communities, define their attention resources and their distribution and interpretation of liberal justice puts reviewed. This study formed the main point; community-oriented thinkers take advantage of what components and mechanisms are criticizing liberalism? This article aims to analyze the ideas of socialism to achieve in the light of the principle of liberalism is critical. It is an attempt to Astna descriptive analysis is based on documentation, statements discussed in the analysis step. 

کلیدواژه‌ها [English]

  • socialism
  • Liberalism
  • McIntyre
  • Sandell