صورتبندی گفتمانی پسااسلام سیاسی در مصر و تونس

نویسندگان

1 دانشیار پژوهشگاه علوم اسلامی امام صادق(ع)

2 دانش آموخته کارشناسی ارشد علوم سیاسی دانشگاه آزاد اسلامی

چکیده

میل بشر و ادیان به جهانی شدن، عمری به درازای انسان دارد اما هم­اینک، جهانی شدن، متفاوت از گذشته، از غرب به سوی شرق، جریان دارد و تأثیراتی نه چندان شفاف را دامن زده است. از این رو، گفتمان اسلام سیاسی در اثر مواجهه با جهانی شدن در حوزه مصر و تونس تأثیراتی پذیرفته است. بررسی این تأثیرات، سئوال اصلی مقاله حاضر را تشکیل می دهد. گمانه ماآن است که صورت بندی جدیدی در گفتمان اسلام سیاسی در این کشورها صورت گرفته که در آن، از نشانه ها و دال­هایی استفاده می گردد که در گفتمان اسلام سیاسی، مفصل بندی می گردد. غرض،دستیابی به علل اصلی تغییر صورت بندی اسلام سیاسی در دو شخصیت(قرضاوی و غنوشی) و دو حزب (اخوان المسلمین و النهضه) است. تلاش بر این است که با شیوه توصیفی-تحلیلی و با استفاده از ابزارهای کتابخانه (مجموعه وسیعی از داده های زبانی و غیر زبانی از جمله گزارش­ها، حوادث تاریخی، مصاحبه­ها، سیاست گذاری­ها و اعلامیه­ها، اندیشه­های رهبران و نمایندگان اسلام سیاسی مصر و تونس) در چارچوب نظری روش تحلیل گفتمان، مورد مطالعه قرار گیرد. صورت­بندی پسااسلام سیاسی در منازعه و مفاهمه جهانی شدن و اسلام سیاسی، در دو عرصه نظری و عملی دستاورد این مقاله است. 

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Formation of political post Islam discourse

نویسندگان [English]

  • morteza shirody 1
  • Mohammad Sajad Shiroodi 2
1 imam sadiq research instiute for islamic seicieces
چکیده [English]

It's try on using a wide range of linguistic and non-linguistic data such as reports, historical events, interviews, policies and notices, thought of leaders and representatives of political Islam in Egypt and Tunisia are studied, and most important signs to identify the discourse of political Islam. Note that the supply of these symptoms have been appear is the reformulation of the discourse of political Islam in these countries. And even the signs and signifiers are used in anti-Muslim rhetoric and political articulation of otherness and exclusion were competing as shown. Evidence such as democracy, human rights, women's rights, plurality of parties, civil liberties and political discourse of globalization all of indications and symptoms are prominent. 
The discourse of political Islam as incompatible with slabs of secular and Islamic political thought can be negated. Question that arises here is that the discourse of political Islam is the main reason for the formation, or in other words, why in the Muslim political discourse in these countries has been experiencing disordered? What major changes have occurred in the discourse of political Islam? How Islamist discourse of political Islam represents a new formulation that is buoyant slabs of democracy, human rights and political pluralism in Islam sits alongside syndrome?

کلیدواژه‌ها [English]

  • globalization
  • political Islam
  • Egypt
  • Tunisia
  • Ghannoushi and post political Islam