دوره و شماره: دوره 3، شماره 1 (6 پیاپی) - شماره پیاپی 6، بهار 1392 (بهار و تابستان با یکدیگر منتشر شده است.) 
2. تأثیر انقلاب اسلامی در هویت بخشی به جوانان ایرانی

صفحه 37-52

امیر مسعود شهرام نیا؛ مریم مسعودی نیا؛ علی ابراهیمی


5. چشم انداز دولت محلی در عصر جهانی شدن

صفحه 95-116

سید مجتبی موسی نژاد؛ کیانوش پای فرد؛ حسن آرایش