دوره و شماره: دوره 3، شماره 2 (7 پیاپی)، پاییز 1392