دوره و شماره: دوره 3، شماره 3 (8 پیاپی) - شماره پیاپی 8، زمستان 1392