دوره و شماره: دوره 5، شماره 1 (12 پیاپی) - شماره پیاپی 12، بهار 1394 

مقاله پژوهشی

2. چیستی و چگونگی شکل گیری جریان های جهادی تکفیری

صفحه 26-51

روح الله شهابی؛ علی حسین زاده


3. فرهنگ ایرانی در مواجه با مدرنیته

صفحه 52-69

جعفر مرادیان؛ داوود جمینی؛ نجم الدین گیلانی


4. اعتدال سیاسی در اسلام

صفحه 70-86

جمال فرزندوحی؛ مجید زیدی؛ سلام احمدی