دوره و شماره: دوره 5، شماره 2 (13 پیاپی) - شماره پیاپی 13، تابستان 1394 

مقاله پژوهشی

1. اهمیت استراتژیکی تنگه هرمز در مقایسه با تنگه‌های بین‌ المللی جهان

صفحه 8-23

ابراهیم عباسی؛ ضغری طالبی؛ سید علی نجات