دوره و شماره: دوره 4، شماره 2 (10 پیاپی) - شماره پیاپی 10، تابستان 1393 
3. سیر تکوینی دولت مطلقه مدرن در ایران

صفحه 60-78

محمد کریم یوسف جمالی؛ مسلم بیژنی