دوره و شماره: دوره 6، شماره 2 (17 پیاپی) - شماره پیاپی 2، تابستان 1395 

مقاله پژوهشی

3. استراتژی قدرت هوشمند چین

صفحه 35-53

10.22108/prj.2016.21811

الهام رسولی ثانی آبادی؛ مجتبی روستایی