اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

حمید نساج

علوم سیاسی استادیار گروه علوم سیاسی و روابط بین الملل دانشگاه اصفهان

h.nassajase.ui.ac.ir

سردبیر

علی رضا آقاحسینی

علوم سیاسی دانشیار گروه علوم سیاسی و روابط بین الملل دانشگاه اصفهان

a.aghahosseiniase.ui.ac.ir

اعضای هیات تحریریه

کیهان برزگر

روابط بین الملل دانشیار گروه روابط بین الملل دانشگاه علوم و تحقیقات تهران

barzegar.2010yahoo.com

h-index: 11  

سید داوود آقایی

روابط بین الملل استاد گروه روابط بین الملل دانشگاه تهران

sdaghaeeut.ac.ir

سید امیر نیاکوئی

علوم سیاسی دانشیار گروه علوم سیاسی دانشگاه گیلان

niakoeegmail.com

مسعود اسلامی

روابط بین الملل دانشیار گروه دیپلماسی و سازمان هاری بین المللی دانشکده روابط بین الملل وزارت امور خارجه

masoudislamigmail.com

حسین مسعودنیا

علوم سیاسی دانشیار گروه علوم سیاسی و روابط بین الملل دانشگاه اصفهان

masoudnase.ui.ac.ir

محمد علی بصیری

روابط بین الملل دانشیار گروه علوم سیاسی و روابط بین‌الملل دانشگاه اصفهان

basiriase.ui.ac.ir

سید جواد امام جمعه زاده

علوم سیاسی دانشیار گروه علوم سیاسی و روابط بین الملل دانشگاه اصفهان

j.ememase.ui.ac.ir

سید مرتضی هزاوه ای

علوم سیاسی دانشیار گروه علوم سیاسی دانشگاه بوعلی سینا همدان

m-hazaveheebasu.ac.ir

ویراستار ارشد

حمیده ضیائی

زبان و ادبیات فارسی دانشجوی دکتری زیان و ادبیات فارسی

h.ziaee65yahoo.com