سیر تحول مفهوم شهروندی در دوران مدرن و پسامدرن

10.22108/prj.2016.22718

چکیده

شهروندی مفهومی است که بر حقوق، وظایف و مشارکت شهروندان در جامعه ناظر است. این مفهوم نوع ارتباط میان جامعة سیاسی یعنی ملت و دولت را تداعی می‌کند. بر این اساس، شهروندی مجموعه حقوق، تکالیف و مسئولیت‌های اعضا و افراد جامعه در مقابل دولت است که طبق قانون و فارغ از نژاد، قومیت و جنسیت در روابط آحاد افراد جامعه با دولت برقرار می‌شود. شهروندی به‌عنوان مفهومی اجتماعی در طول تاریخ دچار تحولات زیادی شده است؛ ازاین‌رو امروزه این مفهوم با گذشته تفاوت دارد. پرسش اساسی در مقالة حاضر این است که باتوجه‌به تحول مفهوم شهروندی در طول تاریخ، این مفهوم از لحاظ حقوق و وظایف افراد جامعه در مقابل دولت در عصر مدرن و پسامدرن چه تغییری کرده است. برای پاسخ به این سؤال با استفاده از روش مطالعة تطبیقی، مفهوم شهروندی در دوره‌های مدرن و جهانی‌شدن یا پسامدرن بررسی می‌شود و ویژگی‌های آن در هر دوره، مشخص و سپس با یکدیگر مقایسه و تطبیق داده می‌شود. با این مقایسه و تطبیق، تحول مفهوم شهروندی، تبیین و تغییرات ایجادشده از نظر حقوق، تکالیف و مشارکت شهروندان در این دو دوره بیان می‌شود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The Evolution of Citizenship Concept in Modern and Postmodern Ages

چکیده [English]

Citizenship is a concept which supervises laws, duties and participation of citizens in the society. This concept shows a kind of relationship between political communities that includes people and government. Citizenship is a set of laws, duties, and responsibilities of people in the government which is based on constitution regardless of gender and races. The concept of citizenship as a social term has changed over times. Therefore, the meaning of this concept differs from past. The key question in this essay is that: regarding the change of this concept over times, what has changed about this concept in terms of law's and duties of people in the government in the modern and post-modern ages? To respond this question, we try to examine this concept in different periods such as modern age, globalization and postmodern period by using the comparative method. By this process, we can determine features of this concept in different periods and compere the results.   By this comparison, we can state citizenship change in terms of laws, duties and participation in two periods of time.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Citizenship
  • Modern Age
  • globalization