تعداد دوره: 6

تعداد شماره: 15

تعداد مقالات: 74

 تعداد نویسندگان: 87

تعداد بازدید: 58,085

تعداد دریافت: 51,424

نرخ پذیرش:6

تعداد داوران: 38

لطفاً قبل از ارسال مقاله با مراجعه به راهنمای نویسندگان مقاله را بر اساس فرمت مجله تنظیم کنید. در غیر این صورت مقاله برای اصلاح به نویسنده برگرداننده می‌شود و روند بررسی طولانی خواهد شد.

 

نوع اعتبار: علمی وزارت علوم

ناشر: دانشگاه اصفهان

توالی انتشار: فصلنامه

زبان نشریه: فارسی، انگلیسی

حوزه تخصصی: علوم سیاسی

دسته‌بندی موضوعی: دارد

نوع انتشار:الکترونیک

نوع داوری: دوسو ناشناس

نوع دسترسی: آزاد (رایگان)

آئین نامه داوری: دارد

مدت داوری: میانگین سه هفته

هزینه بررسی و انتشار: ندارد

بررسی سرقت ادبی: سمیم‌نور

شناسه دیجیتال: 10.22108/PRJ

خلاصه عنوان استاندارد: Pol Res

 


 ♣ تمامی مقالات قبل از ارسال به داوری با سامانه‌های مشابهت‌یاب بررسی می‌شوند

 

شماره جاری: دوره 6، شماره 3 (18 پیاپی) - شماره پیاپی 18، آبان 1395، صفحه 1-101 

شناسنامه نشریه

صاحب امتیاز

مدیر مسئول سردبیر
دوره انتشار
فصلنامه
شاپا الکترونیکی

ابر واژگان