دوره و شماره: دوره 6، شماره 2 (17 پیاپی) - شماره پیاپی 2، مرداد 1395