اخبار و اعلانات

آئین نامه جدید نشریات علمی مصوب اردیبهشت 1398

بر اساس آئین نامه جدید رتبه نشریات از این پس به صورت خیلی خوب (الف)، خوب (ب)، متوسط (ج) و ضعیف (د) تعیین می شود. همه نشریاتی که پیش از این دارای گواهی اعتبار علمی-پژوهشی یا علمی-ترویجی بوده اند لازم است از درج عنوان علمی-پژوهشی یا علمی-ترویجی خودداری کنند و به جای آنها از عنوان یکسان «نشریه علمی» استفاده نمایند. شایان ذکر است که همه نشریات با اعتبار سابق مجددا به فرآیند ارزیابی بر اساس آئین نامه جدید راه می یابند و رتبه آنها بر اساس آئین نامه جدید (الف، ب، ج، د) تعیین و به آگاهی همگان می رسد. جهت مشاهده آئین نامه جدید کمیسیون نشریات ...

مطالعه بیشتر

انتشار الکترونیک

به اطلاع خوانندگان و نویسندگان محترم می رساند که در راستای حمایت از محیط زیست و همچنین با توجه به دسترسی رایگان به نسخه دیجیتال، فصلنامه پژوهش های سیاسی صرفاً به شکل الکترونیکی منتشر می گردد.

مطالعه بیشتر