انتشار الکترونیک

به اطلاع خوانندگان و نویسندگان محترم می رساند که در راستای حمایت از محیط زیست و همچنین با توجه به دسترسی رایگان به نسخه دیجیتال، فصلنامه پژوهش های سیاسی صرفاً به شکل الکترونیکی منتشر می گردد.