دوره و شماره: دوره 1، شماره 2 (2 پیاپی) - شماره پیاپی 2، زمستان 1390، صفحه 1-126 

مقاله پژوهشی

1. سیاستگذاری فرهنگی در ایران دوران اصلاحات از منظر انتقادی

صفحه 9-24

امیر مسعود شهرام نیا؛ مرضیه چلمقانی