دوره و شماره: دوره 1، شماره 2 (2 پیاپی) - شماره پیاپی 2، دی 1390، صفحه 1-126 

مقاله پژوهشی

سیاستگذاری فرهنگی در ایران دوران اصلاحات از منظر انتقادی

صفحه 9-24

امیر مسعود شهرام نیا؛ مرضیه چلمقانی